Bağlantı Ve Güvence Bedelleri


Bağlantı Bedeli Nedir?

Abone bağlantı bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedelidir. Bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz. Her bir daire veya dükkânın brüt alanının ilk 200 m2'si için 3458TL+KDV, sonraki her 100 m2 için 3008TL+ KDV’dir. Abone bağlantı bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl EPDK tarafından belirlenir.

Serbest Tüketiciler İçin Bağlantı Bedeli Nedir?

Serbest tüketicilere yönelik bağlantı hattı, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. Bağlantı bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Bağlantı hattının serbest tüketici tarafından sertifika sahibi kişilere yaptırılması hâlinde, dağıtım şirketinin bağlantı hattının devreye alınarak gaz kullanımına açılması öncesinde vereceği kontrol ve onay hizmeti karşılığında serbest tüketiciye tahakkuk ettireceği bedel kurul tarafından belirlenir. 2024 yılı için kurul tarafından belirlenen serbest tüketiciler için Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli ilk 100 m için 2300TL+ KDV, ilave her 1 m için 15TL’dir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

Güvence Bedeli Nedir?

Dağıtım Şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence Bedeli, sözleşme feshi hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde geri verilmek üzere KDV hariç tahsil edilmektedir. Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir. 

Doğal gazın kullanım amacına göre (pişirme ve/veya sıcak su, ısınma, pişirme ve/veya sıcak su + ısınma) mevzuatta belirtilen miktarda güvence bedeli alınır.

• Bireysel kullanımda kombi için: 2087TL

• Merkezî kullanımda ısınma için: 1835TL X BBS 

• Soba kullanımı için: 1835TL/Konut 

• Ocak (126TL) ve / veya şofben (252TL) kullanımı için:126+252=378TL

Yukarıdaki tutarlarda DV (Damga Vergisi) hariçtir.

Servis Kutusu Söküm Bedeli

Doğal gaz bağlantısı yapılmış bir adreste mevcut servis hattı değişmeksizin müşterinin isteği veya müşteriden kaynaklanan zorunlu sebeplerle servis kutusunun sökülmesi ve/veya yeniden takılması durumunda dağıtım şirketi tarafından ilgili müşteriye Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm bedeli tahakkuk ettirilir. Söz konusu bedel, sadece servis kutusunun sökümü aşamasında uygulanır. 2024 yılında Kurul tarafından belirlenen servis kutusu söküm bedeli 941TL+KDV’dir.

 

 

Doğalgaz
Fatura Ödeme